Hangman

Faq's&contact

Deze FAQ's worden regelmatig aangevuld op basis van de vragen die we krijgen!


Vind je geen antwoord op je vraag? Neem dan hier contact op:

mail naar info@dehangman.be of bel 03/281 06 00

 

 

Zoek ik actief contact met rondhangende jongeren of doe ik dat beter niet?
Jongeren zijn vooralsnog geen uitheemse of gevaarlijke soort. Het is vaak de macht van het beeld, die je weerhoudt om jongeren aan te spreken. Maar indien je het een beetje fatsoenlijk aanpakt, zijn jongeren echt wel luisterbereid en vallen er vaak afspraken te maken. Op de pagina's van De Hangman vind je een aantal tips hoe je dit kan aanpakken en afhankelijk van de omstandigheden is het een must of een goed idee die tips te eerbiedigen. In meer extreme omstandigheden is het raadzaam om de hulp van anderen in te schakelen, waar we niet altijd, automatisch de politie mee bedoelen.
In je omgeving of in de gemeente vind je ook wel mensen, gemeentelijke diensten of organisaties die de leefwereld van jongeren kennen en die je kunnen helpen bij het maken van contact of er zelf actief bij betrokken kunnen worden. Contact opnemen met de jeugddienst in je gemeente is een goede eerste stap. Hun contactgegevens vind je op de gemeentelijke website of in het gemeentelijk infokrantje. Als dat niet lukt kan je hen ook nog hier vinden.

 

Hoe maak ik een begin van een efficiënt rondhangbeleid dat noch vrijblijvend, noch repressief is?
De Hangman nodigt je uit om bij het weken aan een beleid voor jongeren die rondhangen niet over een nacht ijs te gaan. Het is altijd een goed idee om wat afstand te nemen van een concreet voorval en te proberen het grotere plaatje in beeld te brengen. Op die manier vermijd je brandjes blussen of paniekvoetbal. Omdat dat makkelijker gezegd dan gedaan is, merken we dat op plaatsen waar vele verschillende partners samen rond te tafel zitten, er vaak goede resultaten volgen. De site van de Hangman beschrijft hoe je met een stuurgroep te werk kan gaan en wat logische stappen kunnen zijn. In dien je een aantal partners uitsluit - omdat hun ideeëngoed je niet aanstaat bijvoorbeeld - riskeert je aanpak maar een deel van de buurt of de betrokkenen aan te spreken en ondermijn je daarmee wellicht je kansen op succes op langere termijn.

 

Wie kan ik aanspreken om me te helpen in het omgaan met rondhangende jongeren?
Binnen de gemeente:
Het apparaat aan mensen en diensten die je gemeente besturen, verschilt uiteraard al naargelang de grootte ervan. In Zwalm vind je niet dezelfde voorzieningen als stad Antwerpen om maar een voorbeeld te noemen. Toch heeft vrijwel elke gemeente in Vlaanderen een jeugddienst met minimum een gemeentelijk jeugdconsulent of ambtenaar bevoegd voor jeugdzaken. Deze mensen kunnen je helpen met je vragen omtrent jongeren die rondhangen of kunnen je doorverwijzen naar andere diensten en mensen die kunnen helpen. We denken daarbij aan buurt- en opbouwwerkers, jeugdwerkers, straathoekwerk, sportconsulenten, preventiedienst, politie of stadswacht, jeugdwelzijnswerkingen, werkingen met maatschappelijk kwetsbare jeugd, jeugdhuiswerkingen enz

Buiten de gemeente
Uiteraard kan je geen instant-mirakels verwachten van voornoemde mensen. Zo beseffen lokale beleidsmakers als schepenen en burgemeesters als geen ander hoe moeilijk het is om sluitende antwoorden te bieden op fenomenen waarbij verschillende belangen van verschillende groepen spelen. Gelukkig bestaan er behoorlijk wat organisaties in Vlaanderen die een steentje kunnen bijdragen aan wat je lokaal wil realiseren. Vaak gebeurt dat door professionals in je eigen gemeente te begeleiden en te ondersteunen. Deze organisaties hebben heel wat know-how opgebouwd en kunnen je vaak inspireren met ideeën en inzichten die op andere plaatsen al met succes werden toegepast. We nodigen je uit om verder te kijken dan je eigen buurt en gemeente en je open te stellen voor alternatieven. Indien je op zoek bent naar dergelijke ondersteuners kan je al eens kijken onder interessante links.

 

Hoe bestrijd ik paniekvoetbal bij de betrokkenen wanneer het gaat om RH (rondhangende jongeren)?
Probeer de situatie en het fenomeen rondhangen objectief te bekijken, vanuit verschillende invalshoeken, en neem hiervoor voldoende afstand van een eventueel voorval, of klacht. Op de pagina's van De Hangman vind je ideeën voor leuke en positieve acties, die het fenomeen in een ander, genuanceerder daglicht kunnen stellen. Je leest er ook hoe je door middel van een samenwerking in een stuugroep met verschillende actoren, het fenomeen voor een stuk kan ontdoen van haar spektakelwaarde en bron van onveiligheidsgevoelens. De dialoog aangaan, ook met diegenen die er een 180° andere mening op na houden, en de kwaliteit van die dialoog bepalen de kans op succes.
De Hangman brengt heel wat informatie samen: verhalen uit de praktijk in diverse buurten in Vlaanderen, inzichten uit bestaand wetenschappelijk onderzoek over aspecten en deelaspecten van het fenomeen rondhangen, publicaties die argumenten aanreiken voor een discussie en die een beleid kunnen voeden. De gespecialiseerde partners (link naar partners op ‘interessante links')in deze campagne helpen je graag verder.

 

Kan ik ergens financiële steun krijgen om aan de slag te gaan met de campagne of met rondhangende jongeren?
Om een geslaagde Hangman-actie op te zetten heb je in vele gevallen geen financiële ondersteuning nodig. Met wat goede wil en logistieke hulp van een vereniging of de gemeente, of van buurtbewoners kom je al een heel eind. Een aantal ideeën daarentegen kunnen echter een financieel duwtje best gebruiken. Is er hiervoor geld voorhanden? Voor alle duidelijkheid: de campagne van de Hangman biedt zelf geen financiële ondersteuning.
Toegegeven, wijs geraken aan het oerwoud van subsidies die bestaan op lokaal, provinciaal, Vlaams, Belgisch en Europees niveau verdient een universitair diploma. Volgens ons bestaat er geen specifieke subsidie met de naam "Subsidie voor Hangman-acties". Dat gezegd zijnde zien we vaak vergelijkbare acties ondersteund worden met toelagen van de gemeente, binnen het lokale jeugdbeleid (projectsubsidies bijvoorbeeld), het lokale cultuurbeleid eventueel. Beleidsdomeinen sport, integratie, welzijn ... bieden misschien projectmiddelen. Bovenlokaal kan je eens neuzen bij de je provinciebestuur. Zelfs Europa biedt middelen binnen het programma ‘Jeugd' voor ‘Verrnieuwende Jongereninitiatieven' die zich lokaal ontwikkelen. Naast overheden zijn er ook mecenassen als de Koning Boudewijnstichting, Cera, de P&V-stichting die af en toe middelen voorzien voor maatschappelijk relevante acties. De websites van die organisaties zijn het napluizen waard.

 

Waarom werken met rondhangende jongeren als er zich op dit ogenblik geen problemen stellen? Gaan we geen slapende honden wakker maken?
Je ziet de reflex wel vaker bij jeugdwerkers. Je probeert je werk te doen voor en met jongeren en daarbij zo weinig mogelijk in het schootsveld te komen van diegenen die andere belangen hebben dan die van jongeren. We kunnen er in komen, maar zijn het er zeker niet mee eens. Een dergelijke aanpak ondermijnt elke serieuze ambitie die je hebt voor jongeren en doet af aan hun rechten. In actie schieten voor rondhangende jongeren wanneer zich een situatie voordoet, is te laat en je moet dan werken in een momentum dat verzuurd is door uitingen van onvrede en een roep om actie. In zo'n context is het veel moeilijker om een serene en genuanceerde dialoog op gang te brengen.
De voordelen om pro-actief aan de slag te gaan zijn niet min. Door het terrein op te gaan en jongeren te leren kennen die rondhangen, leer je veel over noden en behoeften en verwachtingen van jongeren, ook jongeren die minder of niet bereikt worden binnen het georganiseerde vrijetijdsaanbod. Je kan hun vertrouwen winnen zonder hen onmiddellijk met een belerend vingertje terecht te moeten wijzen. Door jongeren te verbinden met hun buurt, stap voor stap, met activiteiten, een gesprek met buren, een dialoog tussen verschillende actoren, kan je een beleidsomgeving tot stand brengen die een correct evenwicht biedt tussen de verschillende belangen van verschillende mensen in de buurt. De resultaten van een dergelijke aanpak zijn er. Blader eens door de praktijkvoorbeelden.(link)

Met steun van de Vlaamse overheid