Hangman

Op de politieke agenda

Download een versie die je kan printen

 

Hopelijk niet met een rauwe actie die door velen als regelrecht vandalisme of een aanslag op hun trommelvliezen wordt ervaren... Hangman mikt op een doordachte aanpak op basis van een eerlijke analyse van de lokale omstandigheden en een aanpak die het 'brandjes blussen' overstijgt.

 

Naar het fenomeen rondhangen wordt heel uiteenlopend gekeken.

 • Er zijn er die kijken met een welzijns- en vrijetijdsbril; rondhangen als een vorm van zinvolle vrijetijdsbesteding, een plek waar je een identiteit kan ontwikkelen, vaardigheden kan opdoen, waar je experimenteert.
 • Anderen kijken vanuit (on-)veiligheids- of overlastbril; rondhangen als mogelijke bron voor overlast, voor onveiligheidsgevoel bij buurtbewoners, als broedplaats voor kleine criminaliteit en vandalisme.
 • Jongeren kijken naar rondhangen als een leuk tijdverdrijf, als een manier om te zien en gezien te worden
 • Deze invalshoeken ontmoeten elkaar - zacht of onzacht - in de openbare ruimte van de gemeente. Een openbare ruimte die kleiner is geworden en nog andere functies vervult dan die van ontmoeting of recreatie.

 

De manier waarop deze invalshoeken elkaar ontmoeten, bepaalt in welke sfeer er over rondhangende jongeren kan worden nagedacht en hoe er beleidsmaatregelen worden getroffen.

In het ijveren voor ruimte om rond te hangen, moeten we het opnemen tegen andere spelers als verkeersinfrastructuur, natuur en milieu, middenstand en economie, parkbeheer, woonbeleid, orde en veiligheid. Een aantal van die spelers hebben een belangrijke invloed in gemeentelijke besluitvormingsprocessen. In dit samenspel van belangen is het 'niet eenvoudig' om argumenten vóór rondhangen onder de aandacht te krijgen. We proberen het even.

Voor meer informatie over rondhangen verwijzen we graag naar de visietekst of naar de vermelde literatuur.

Waarom zou je in de gemeente tijd en energie steken in deze groep?

Bekeken vanuit welzijn, vrije tijd. Omdat :

 • De helft van alle tieners rondhangt;
 • Een lokaal jeugdbeleid zich richt op alle jeugd, dus ook op diegenen die rondhangen (verbreding van de doelgroep);
 • Een lokaal jeugdbeleid zich richt op jeugd in àlle levensdomeinen, dus niet alleen in de georganiseerde vrije tijd;
 • Je wil weten wat er leeft bij tieners, jongeren en jongvolwassenen;
 • Zij volwaardig deelnemer en deelhebber zijn aan de lokale gemeenschap; ze zijn met andere woorden geen burgers 'in wording';
 • Het rondhangen van jongeren ook heel wat kansen biedt: naar participatie in de buurt, naar inspraak over het aanbod en de voorzieningen in de gemeente, naar publieke ruimte en verhoging van sociale cohesie in de buurt;
 • Rondhangende jongeren zich een beeld vormen van hun omgeving, de gemeente en haar instellingen, en die beelden later als volwassenen ook zullen meenemen;
 • Er teveel óver die jongeren gepraat wordt, en te weinig mét;
 • Je er beter tijd in steekt als er nog geen probleem is, dat maakt het gemakkelijker om in te grijpen als er wel een probleem is;
 • Je wil herontdekken waarom je het vroeger zo fantastisch vond om zelf rond te hangen?

 

Bekeken vanuit overlast, (on)veiligheid. Omdat:

 • Je bij eventuele problemen een makkelijkere toeganspoort hebt bij jongeren (je kent ze immers);
 • Je preventieve effecten op lange termijn inbouwt;
 • Niet de politie de eerste kennismaking met de gemeente zou zijn;
 • Repressief optreden enkel werkt op korte termijn;
 • Repressief optreden het probleem vaak verplaatst, niet oplost;
 • Je vindt dat sommige volwassenen wel erg snel reageren op lawaai?
 • Jongeren die rondhangen de veiligheid in de wijk evengoed kunnen verhogen (oren en ogen van de wijk).

 

 

Hoe breng je deze en andere argumenten onder de aandacht van diegenen die er toe doen?

 

Verzamel informatie

 • Verzamel informatie, geruchten, meldingen over rondhangen en hangplaatsen in de gemeente (waar, wie, wanneer, hoeveel, enz...). Die info kan je sprokkelen bij:
  • De jeugddienst
  • Buurtwerkingen
  • Binnengekomen meldingen bij schepenen, burgemeester
  • Stadswachten en wijkagenten
  • De technische dienst (zwerfvuil, vandalisme)
  • Lokale jeugdwerkingen
  • Jeugdhuizen
 • Probeer eens na te gaan hoeveel jongeren de jeugddienst en het georganiseerde jeugdwerk bereiken in je gemeente. Zo heb je ook een idee van hoeveel jongeren er niet bereikt worden.
 • Demografische evoluties op wijkniveau of gemeentelijk niveau geven soms relevante informatie.

 

Maak het bespreekbaar bij anderen

 • Probeer (informeel) een aantal gelijkgestemden rondom je te verzamelen. Je stem zal luider klinken als die wordt gedragen door verschillende diensten.
 • Een samenwerking met actoren als politie, stadswacht, buurt- en opbouwwerk, wijkverenigingen, of anderen creëren vaak een breder draagvlak en een belangrijke breuk (of barstje) in heersende meningen over rondhangen
 • Gebruik je argumenten samen met de verzamelde info voor een gesprek met beleidsverantwoordelijken. Men heeft vaak de mond vol over preventie als betere aanpak dan repressie. Wel , een puur positief project dat ruimte geeft aan jongeren, biedt kansen op goede resultaten. Argumenteer dat een 'pro-actieve' aanpak een broodnodige band kan creëren tussen de jongeren en de gemeente, voordat eventuele problemen de relatie al bij voorbaat zouden verzieken.
 • Een artikel, opiniestuk dat rondhangen als positieve activiteit beschrijft en dat verspreid wordt via de streekpers bijvoorbeeld, of waarom niet, in het gemeentelijk informatieblad, kan aandacht creëren en een gesprek op gang brengen.
 • Duidt op een plattegrond van de gemeente een aantal plaatsen aan die volgens jou uitermate geschikt zijn om een hangplek of lummelhoek te installeren: reacties gegarandeerd!
 • Neem het thema op in je volgende jeugdbeleidsplan, lokaal sociaal beleidsplan of welk meerjarenplan dan ook (sport, cultuur, ruimte). Doelstellingen om rondhangers in een plan te betrekken liggen op 2 vlakken :

1. begeleiden, ondersteunen van groepen rondhangers in hun ontmoetingsplekken met het oog op hun participatie aan het bestaand jeugdaanbod of versterken van hun eigen dynamiek.

2. tegenkracht bieden samen met de rondhangers naar het beroemde 'onveiligheidsgevoel' door de communicatie met de woonomgeving te stimuleren.

 • Organiseer een gesprek over het thema op een pleintje. Installeer er zitbanken (of een complete living) en nodig lokale beleidsmensen uit.
 • Neem een kaart van de gemeente en laat jongeren, leden van de jeugdraad, anderen eens aanduiden op welke plaatsen jongeren in de gemeente rondhangen.
 • Maak een 'hangkaartje' voor de jongeren (of anderen) met boodschap dat rondhangen mag in de gemeente OF "dank je dat ik mag rondhangen".
 • Plaats een verkeersbord : "hier wordt gehangen" of "opgepast : rondhangende jongeren" of "blijf hier gerust even hangen" of "mosquito-vrije ruimte", ...

 

Op deze website vind je ook een aantal teksten, adviezen, artikels, publicaties en praktijkvoorbeelden die je kunnen helpen om je zaak te bepleiten en te argumenteren. We hopen dat je erin slaagt om op een positieve manier een breed draagvlak te creëren voor jongeren die rondhangen. In een ideale wereld leidt dit draagvlak naar een gedragen, eerlijk en genuanceerd beleid dat ruimte geeft aan jongeren om rond te hangen, zonder mogelijke problemen en reële overlast uit de weg te gaan.

 

 

 

Met steun van de Vlaamse overheid