Hangman

Partnerorganisaties

Deze campagne, in opdracht van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, wordt gedragen door:

LISS (Limburgs Steunpunt Straathoekwerk) richt zich naar organisaties, lokale overheden in Limburg die straathoekwerk (willen) organiseren of de intentie hebben daartoe. Binnen het LISS is een medewerker vrijgesteld die al enkele jaren gemeenten begeleidt en ondersteunt in hun beleid naar rondhangende jongeren en hier expertise rond verzamelt.
Arktos vzw werkt met maatschappelijk kwetsbare jongeren van 12 t.e.m. 25 jaar oud. Arktos stelt zichzelf drie opdrachten: vorming als kernopdracht, een signaalopdracht en een ondersteuningsopdracht.

Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen is een federatie van jeugdhuizen en jongerencentra die de jeugdhuismethodiek verspreidt en versterkt. Als federatie groeperen ze talloze jeugdhuizen die gekenmerkt zijn door een grote diversiteit op vlak van grootte, doelgroep, visie en werking.

Onderzoekscentrum Kind en Samenleving wil, via onderzoek en ontwikkeling, bewerkstelligen dat kinderen en jongeren -vanuit hun eigenheid- volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.

Steunpunt Jeugd wil een bijdrage leveren aan het optimaal functioneren van het jeugdwerk op alle niveaus en in al zijn aspecten. Daartoe zal het de kennis en meningsvorming over jeugdbeleid en jeugdwerk bevorderen, zowel op nationaal als op internationaal niveau, en de culturele diversiteit bevorderen, onder andere door middel van informatie en documentatie, promotie en spreiding, studie en onderzoek.

Vlaamse Jeugdraad is het officieel adviesorgaan van de Vlaamse regering over alles wat kinderen en jongeren aanbelangt. De Vlaamse Jeugdraad streeft naar een samenleving die mee vorm gegeven wordt door kinderen en jongeren. Hij doet dat door de stem van kinderen, jongeren, jeugdorganisaties en jeugdadviesorganen te vertolken en versterken op de verschillende beleidsniveaus.

Vlaams Minderhedencentrum vzw is een expertisecentrum, gespecialiseerd in samenlevingsvraagstukken. Ze onderzoeken hoe mensen met een verschillende afkomst of cultuur met elkaar kunnen samenleven en evenwaardig burger zijn. Het centrum verspreidt deze kennis en expertise naar organisaties en verenigingen en adviseert de overheid.

VLASTROV (Vlaams StraathoekwerkOverleg) is de werking binnen het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk dat tot doel heeft het straathoekwerk verder te ontwikkelen en te ondersteunen.

VVJ (Vereniging van Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten) is een ledenorganisatie die de gemeentelijke en stedelijke jeugddiensten professioneel ondersteunt in het voorbereiden en het uitvoeren van het jeugdbeleid. Een degelijk gemeentelijk jeugdbeleid veronderstelt een sterk geïntegreerd, integraal, inclusief en complementair jeugdbeleid waarin het jeugdwerkbeleid een speerpuntfunctie vervult. Hierbij kiezen we uitdrukkelijk voor een offensieve invalshoek.

Uit De Marge wil met jeugdwerk een actieve bijdrage leveren aan een emancipatorisch proces van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Het doel van dit proces is maatschappelijke verandering waarbij gelijke, sociale, economische en culturele rechten en kansen voor deze kinderen en jongeren worden gerealiseerd.

 

Met steun van de Vlaamse overheid