Hangman

Praktijkvoorbeelden

De beste leerschool is het vallen en opstaan van anderen! Daarom bieden we je hier een overzichtje van 'good practices'. Deze lijst 'leeft'. We vullen voortdurend praktijkvoorbeeld aan. Hou deze pagina dus in het oog!

Per gemeente kan je uitgewerkte fiche downloaden.

Ken je nog een voorbeeld dat de moeite is? Mail dan als de bliksem naar info@hangman.be!

 

Willebroek - Respect voor rondhangen met respect!

Rondhangen is leuk! Met vrienden afspreken op het pleintje in de buurt, of op straat wat chillen... Het is plezant om een eigen plek te hebben waar je elkaar kan tegenkomen, kan praten, kan lachen,... Dat is ook zo voor de jongeren in Willebroek.

Soms komen er echter klachten bij politie of gemeentelijke diensten over jongeren die het uithangen in de buurt. Al verschillende jaren werken politie, dienst samenlevingsopbouw en jeugddienst samen om de dialoog tussen buurtbewoners en jongeren opnieuw op het goede spoor te krijgen.

Tijdens de markt op woensdag 27 mei, 17 juni en 1 juli zetten deze diensten een ‘rondhangactie' op touw aan het rondhangweggetje naast het Volkshuis. De bedoeling is om buurtbewoners en voorbijgangers, maar ook de jongeren, tips te geven over rondhangen. De boodschap is dat RONDhangen mag, maar UIThangen niet! Meer informatie over ‘rondhangen', tips om hiermee om te gaan en tips om rond te hangen met respect vind je terug in de rondhangbrochure.


Turnhout

In Turnhout is er heel wat te doen rond hangjongeren. De burgemeester is erg betrokken en staat open voor heel wat overleg. Er is regelmatig overleg tussen de jongeren, straathoekwerk, AKIRA, arktos, politie, JD, preventie-ambtenaar en burgemeester.
Er wordt toegewerkt naar een 'toonmoment' eind september, een vervolg van de hiphopdag in september 2008. Deze dag wordt voornamelijk door de jongeren zelf georganiseerd. Op 23-dubbel 0 kan je streetdance doen, grafitti leren, beatboxen, dj'en, ...
Het hele project is gebaseerd op: positieve beeldvorming, wederzijds respect voor alle partijen, een band opbouwen, een plek voor de jongeren respecteren, gewaardeerd worden en een succeservaring meemaken, ...

Lees de volledige fiche van Turnhout.

Lees hier het artikel dat verscheen in Krax, het vakblad van het jeugdwerk, van Steunpunt Jeugd.

De stad Turnhout organiseerde op 9 juni een erg boeiende studiedag over '23-00 Our Space'. Je kan de teksten van de sprekers terug vinden onder de website van Turnhout.


Riemst

Riemst diende een projectvoorstel in bij de Koning Boudewijnstichting en werd geselecteerd als één (van 5) locaties waar participatieprocessen opgezet zouden worden. In Riemst ging het om een project met hangjongeren. Na 2 jaar begeleiding door Leo Eestermans, is Riemst een schoolvoorbeeld geworden: er zijn in samenspraak met de jongeren lummelhoeken aangebracht, jongeren nemen zelf intiatieven (boksclub), ...
Maar bovenal vertrekt iedereen (beleid, veldwerkers, jeugddienst, jongeren zelf) vanuit een positief verhaal!

Lees de volledige fiche van Riemst.

 

Lanaken

Lanaken (25000 inwoners) situeert zich in de in de Maasstreek tegen de Nederlands Grens. De gemeente bestaat uit een centrum met daar rond een 6-tal wijken.
Lanaken werkt al een 10-tal jaar rond rondhangende jongeren. Ze doen dit vanuit een welzijns/jeugdvisie. Rondhangende jongeren zijn een doelgroep van de jeugddienst, maar zijn moeilijk bereikbaar op de klassieke manier.
In eerste instantie werd op projectmatige wijze gewerkt. Het LiSS werd ingeschakeld om het veldwerk te doen. Daarnaast werd gewerkt aan positieve beeldvorming over rondhangen bij lokaal bestuur en politie. Een draaiboek werd opgemaakt en goedgekeurd door de gemeente met daarin visie en afhandeling van meldingen over rondhangers. Gedurende de loop van de projecten werden positieve evoluties gezien : minder klachten, meer zicht op noden en behoeften van de jongeren, meer afstemming in beleid door de stuurgroep die gevormd werd rond het project, enz.... Eens het project afgerond verwaterde echter de afspraken. Het LiSS is al die tijd blijven aandringen op een structurele verankering van een veldwerker binnen de jeugddienst.
Vanaf maart 2008 werd dan uiteindelijk een persoon binnen de jeugddienst voor 8 uren per week vrijgesteld om veldwerk te verrichten met en voor de jongeren. Hier rond is opnieuw een stuurgroep opgericht met de diverse lokale actoren die eenmaal per maand samen komt. De aanstelling van een veldwerker werd versneld door ‘problemen' met 2 groepen van jongeren.

Lees de volledige fiche van Lanaken

 

Bilzen

In de gemeente Bilzen werd het plein in Gansbeek heraangelegd. De verwaarloosde restruimte van weleer werd omgeturnd tot een centrale ontmoetingsruimte, waar ook kinderen en jongeren een plaats kunnen vinden. Het waren de jongeren uit de buurt die, onder impuls van de jeugddienst, een behoeftenpeiling onder de omwonenden hielden en het project op gang trokken. Twee studenten architectuur tekenden een ontwerp uit, met speel-, skate- en zitelementen én een centrale boulevard.

Lees de volledige fiche van Bilzen.

 

MOVE-IT Nijlen, Putte, Heist-op-den-Berg

MOVI-ti gaat over vindplaatsgericht werken met jongeren in sociale woonwijken van 3 gemeenten: Nijlen, Putte, Heist-op-den-berg.
In een eerste fase werd er zeer laagdrempelig en vindplaatsgericht contact gezocht met de groepjes tieners uit de verschillende wijken. Er werd meegehangen, - gespeeld en stilaan werd er samen een aanbod uitgewerkt: baseball, voetbal, kickeren, etc.
Na een lange tijd (ongeveer. 6 à 7 maanden) werd een gezamenlijk project aangevat tussen al deze verschillende wijken en verschillende groepen jongeren. Samen werd een oude caravan omgetoverd tot een eigen mobiel en vindplaatsgericht lokaal! De caravan is hun hangplek geworden en verhuisd van gemeente naar gemeente.
De vormingswerkers zijn de link naar het wijknetwerk en trachten via een goede open communicatie de beeldvorming over deze jongeren aan te pakken. Daarnaast hebben deze jongeren tijdens een feestmoment in de buurt meegeholpen met de catering en op deze manier hun engagement getoond.

Lees hier de volledige fiche van Move-it in Heist-op-den-Berg

of raadpleeg het verslag dat Arktos maakte van dit project.

 

Gullegem

Dit project is gestart in een sociale woonwijk na een buurtvergelijkend onderzoek.
Na 3 jaar kreeg de werking een lokaal buiten het centrum en werd de werking opengetrokken naar alle hangjongeren in de brede gemeente.

Deze werking viert in mei haar 5de verjaardag en bereikt de rondhangende jongeren uit de gemeente. De vormingswerker trekt geregeld de straat op om ook vindplaatsgericht te blijven werken. Er wordt thematisch gewerkt aan tijdelijke projecten zoals jaarlijks een speciale stand op de Kerstmarkt, racisme, de 5-jaar-fuif, zeer veel groepsweekends en buitenlandse reizen, ..
Jongeren blijven komen omdat het iets van hen is en er niemand hen wil bijscholen. Ze krijgen een kans om verantwoordelijkheid op te nemen. Hierbij wordt de klemtoon gelegd op positief rondhangen: er wordt geluisterd naar hun verhalen maar ook geduid waarom er negatieve reacties volgen op sommig gedrag.

PROJECT: de BANK. Na vele verduisterde of vernielde nieuw-geplaatste banken, hebben de gasten samen met de gemeentediensten een hangbank ontworpen en geplaatst. Deze bank staat er nog steeds en blijft ene pronkstuk van jongeren en gemeentewerkers.

Lees hier de volledige fiche van Gullegem


Peer

Peer is een middelgrote landelijke gemeente in het Noorden van Limburg met ongeveer 16000 inwoners. De gemeente Peer bestaat uit een klein centrum met daar rond verschillende wijken. De jongeren van de gemeente hebben een ‘traditie' van rondhangen op allerlei pleintjes. Een 7-tal jaren terug waren er incidenten met en door jongeren, in die mate zelfs dat het beleid het noodzakelijk achtte een avondklok/ samenscholingsverbod af te kondigen.
Vanaf dat moment is men ook meer gaan investeren in de niet-georganiseerde jeugd. Investeren zowel op personeelsvlak als op vlak van infrastructuur. In eerste instantie werd vanuit de jeugddienst iemand enkele uren vrijgesteld om contacten te leggen en onderhouden met de jongeren. Dit resulteerde al vrij snel in de plaatsing van enkele hanghutten.
Sedert 2 jaren is een full-time personeelslid ingeschakeld : deeltijds opbouwwerk in enkele wijken van Peer en deeltijds contacten zoeken en onderhouden met niet-georganiseerde jeugd. Vanuit het deel opbouwwerk werd ingezet op het wijkgebeuren ; opzetten en ondersteunen van buurtcomités, communicatie verzorgen tussen de buurt en de gemeente (bv. naar aanleiding van werken in de wijk, enz...). Vanuit het deel rondhangende jongeren werd het eerste jaar uitsluitend ingezet op het contact leggen met de jongeren vanuit de visie van het straathoekwerk (vindplaatsgericht, laagdrempelig, op basis van vertrouwen, niet vertrekkend vanuit probleemsituaties, peilen naar noden en behoeften van de gasten zelf). Meer jongeren die de weg naar jeugdhuizen en jeugddienst vinden
Voor het geheel werd een stuurgroep opgezet bestaande uit Schepen van Jeugd en Schepen van Welzijn, ondersteunende organisaties vanuit opbouwwerk en straathoekwerk, politie, jeugddienst.
Ondertussen kwam ook de ondersteuning voor de jeugdhuizen terecht bij de jongerenwerker.
De resultaten mogen gezien worden : er wordt veel rondgehangen in Peer door jongeren, het aantal klachten is erg beperkt. Jongeren vinden makkelijker de weg naar de jeugddienst.

 

DADELS uit Dessel

Problematiek van hangjongeren en onveiligheidgevoel bij omwonenden.
Uiteindelijk toegewerkt naar een kerngroep van jongeren die samen met de grote groep jongeren een film hebben gemaakt over hun buurt. "Dadels uit dessel". Deze werd tijdens een buurtfeest getoond met daarin prachtig weergegeven waarom ze samen komen, wat ze dan doen en wat ze ervan vinden dat mensen bang krijgen van hen.
Later werd een werking opgezet.

 

Linkeroever Antwerpen LEFTSIDE STORIES

Linkeroever herbergt een aantal grote sociale woonblokken met veel jongeren en een lage jeugdwerkindex. Een speelpleinwerker en buurtsportwerker zorgden sporadisch voor een aanbod. Er zijn veel rondhangende jongeren van verschillende nationaliteiten zonder een echt aanbod op maat of een plek voor jongeren met regelmatig onrust tot gevolg.
Het project is gestart met vindplaatsgericht werk en gedurende een lange tijde: aanwezig zijn, mee voetballen, klapkes doen, ... Kortom, presentie, kennismaking en een band opbouwen.
Na 7-tal maanden werd met een aantal gasten enkele activiteiten georganiseerd: er werden voetbalploegjes georganiseerd, toernooien etc. Het doel was om jongeren aan te zetten tot zelforganisatie. Een kerngroep van jongeren werkte een jeugdhuis uit, en huurden een lokaal pand.
Enkele knappe hoogtepunten werden bereikt met een aantal grote voetbaltoernooien en een dans- en filmvoorstelling LEFTSIDE STORIES

 

Merksem

Op initiatief van Stampmedia (SM) en na signalen van de jeugddienst van Merksem, startte SM een projet met hangjongeren in Merksem.
Een 16-jarige Marokkaanse jongen trok een paar dagen de straat op, en legde contact met de jongeren.

Nadien interviewde hij hen over hun ervaringen en behoeftes. De behoeftes van jongeren waren redelijk bescheiden: een plek voor zichzelf, vuilbakken zodat ze rommel niet op de grond moeten gooien, misschien een plek om te voetballen, ... Hetzelfde deed SM met de buurtbewoners.
Na afloop werd alles gemonteerd en getoond aan de buurt en de jongeren zelf, met nadien een debat tussen de verschillende partijen.

Lees hier de volledige fiche van Merksem

 

Harelbeke

Na een uitgebreide situatieanalyse werd gekozen om met de groep hangjongeren te werken. Enkele maanden werd er vindplaatsgericht gewerkt en werd zo met een 80 à 90 jongeren kennis gemaakt. Vanuit deze contacten konden er 6 groepen onderscheiden worden met elk hun redenen van hun hanggedrag.
Twee groepen kregen prioriteit om mee te werken:

SKATERS
De SKATERS zijn een groep jongeren uit kansengroepen (12-21 jaar, problematische thuissituaties, school, politie,... ) die omwille van weinig middelen geen plek heeft in het reguliere skate-circuit. Ze hebben geen eigen plek om hun ding te doen.

Samen met de groep werd toegewerkt naar een eigen indoor-skate-ruimte die ze in eigen beheer mogen houden van de Stad.
Hiertoe werden 2 projectjes opgestart om aan groepsvorming te doen, engagement op te bouwen, etc.
SKATE-film over de skatecultuur. Hiervoor hebben ze samen 4 plekken in het buitenland bezocht en geleerd hoe ze een film maken. De film wordt binnenkort getoond en verdeeld aan naburige jeugddiensten voor positieve beeldvorming.
GRAFFITI-project om hun nieuwe ruimte op te knappen en in te richten. Dit vergde zeer veel engagement en doorzetting waardoor nu enkele sterke gasten gegroeid zijn naar verantwoordelijkheden.

Na de zomervakantie wordt het project volledig in hun handen gelaten en is er enkel nazorg vanuit Arktos. Evt. lidmaatschap bij een jeugdwerkkoepel.

JONGEREN AAN DE BIB
Hier zitten we nog in de vertrouwensfase. Dit is een veel moeilijker te bereiken groep die moeilijk te motiveren valt. Er werd voor deze groep gekozen omdat ze aangeven geen andere wijze van vrije tijds invulling te vinden. Hier wordt zeer veel gewerkt met presentie. Gasten zijn gewoon blij dat er iemand hen positief aanspreekt en geïnteresseerd is in hen.

Lees hier de volledige fiche van Harelbeke

 

Beersel

De lokale politie in Beersel heeft aandacht voor jeugd. Ze zijn ze vragende partij om nauwer samen te werken met de jeugddienst. Sinds kort hebben ze een afdeling die zich specifiek met jeugd bezig zal houden.
Politie wil hier op een constructieve manier samenwerken met jongeren, bv wat betreft het probleem van rondhangende jongeren op sommige sport- en speelpleintjes. De politie wil constructief meewerken aan het zoeken naar oplossingen, en de buurt vragen om (indien nodig) tolerant te zijn. Het valt op dat sommige klachten fel overdreven zijn.

Een van de doelstellingen is om een werkgroep op te richten met betrokken partijen betreffende overlast van ‘rondhangende jongeren'. Ook jongeren zullen hier erg actief bij betrokken worden

 

 

Met steun van de Vlaamse overheid